งานปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม สนามกีฬา

จังหวัด : อ่างทอง
เจ้าของ : การกีฬาแห่งประเทศไทย
ประเภท : งานภูมิสถาปัตยกรรม
งบประมาณ : 49,150,000.00 บาท