โลกใต้ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัด : ชลบุรี
เจ้าของ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประเภท : งานอาคาร, งานระบบสาธารณูปโภค, งานระบบยังชีพสัตว์น้ํา
งบประมาณ : 650,000,000.00 บาท