โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนชลกัลยานุกูล

จังหวัด : ชลบุรี
เจ้าของ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประเภท : อาคารสํานังาน , อาคารเรียน
งบประมาณ : 44,900,000.00 บาท