บริษัท ชุมแสงอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของ : บริษัท ชุมแสงอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ประเภท : อาคารสํานักงาน
งบประมาณ : 165,000,000.00 บาท