กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของ : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ประเภท : อาคารสํานังาน
งบประมาณ : 87,480,000.00 บาท