ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ.แจ้งวัฒนะ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของ : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด
ประเภท : งานภฺูมสถาปัตยกรรม, งานระบบรดน้ําต้นไม้และระบายน้ํา
งานสถาปัตยกรรม
งบประมาณ : 144,712,003.87 บาท