โครงการประปรุงภูมิทัศน์และป้องกันการกัดเซาะ
หาดกระทิงลาย

จังหวัด : ชลบุรี
เจ้าของ : องการบริหารส่วนตําบลนาเกลือ
ประเภท : ประปรุงภูมิทัศน์
งบประมาณ : 17,910,000.00 บาท