มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จังหวัด : นครปฐม
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ประเภท : งานภูมิสถาปัตยกรรม
งบประมาณ : 57,931,180.06 บาท