สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของ : พิพิธภัณฑ์เกษตร (องค์การมหาชน)
ประเภท : อาคารสํานังาน , อาคารอํานวยการ
งบประมาณ : 139,888,000.00 บาท