โรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี่ กรุงเทพ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของ : บริษัท ซิตี้เรียลตี้
ประเภท : อาคารสํานักงาน
งบประมาณ : 0.00 บาท