อาคารที่ทําการศาลปกครองสงขลา

จังหวัด : สงขลา
เจ้าของ : สํานักงานศาลปกครอง
ประเภท : งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานภูมิสถาปัตยกรรม
งบประมาณ : 170,000,000.00 บาท