โครงการสวนปทุมวนานุรกษั์ส่วนที่ 2 บริเวณถนนราชดาริเขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของ : มูลนิธิปทุมวนานุรกษั์
ประเภท : อาคารสํานักงาน, งานภูมิสถาปัตยกรรม
งบประมาณ : 136,000,000.00 บาท