Landscaping Works of the City, Country and Jungle Gardens
สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

จังหวัด : สมุทรปราการ
เจ้าของ : ITO Joint Venture
ประเภท : งานภูมิสถาปัตยกรรม, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบสาธารณูปโภค
งบประมาณ : 170,130,000.00 บาท