ปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา
(สวนตําหนักน้ําเดิม)

จังหวัด : ชลบุรี
เจ้าของ : เทศบาลเมืองชลบุรี
ประเภท : ระบบสาธารณูปโภค, งานภูมิสถาปัตยกรรม
งบประมาณ : 38,970,000.00 บาท