เอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
ประเภท : ระบบสาธารณูปโภค, งานภูมิสถาปัตยกรรม
งบประมาณ : 81,415,383.52 บาท