กรมธนารักษ์, ถ.พระรามที่ 6

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของ : กรมธนารักษ์
ประเภท : งานปรับปรุงอาคาร, งานตกแต่งภายใน, งานระบบสาธารณูปโภค, งานโสต
งบประมาณ : 34,990,000.00 บาท